Kalendarium

PNWTŚRCZPTSOND
 1 2 3 4 5 6 7
 8 91011121314
15161718192021
22232425262728
2930     
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Strona została zrealizowana dzięki dofinansowaniu ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Kontakt

Babiogórski Park Narodowy
34-222 Zawoja 1403
Współrzędne Dyrekcji Parku: 49.61190N 19.51828E
tel. +48 507 784 217
tel. +48 507 785 514
tel. +48 (33) 877 67 02
fax: +48 (33) 877 55 54
e-mail:
Wystawa Stała tel. +48 503 596 650

NIP 552-171-36-27, Regon 122462192
Numer konta do wpłat:
81 1130 1150 0012 1252 7820 0001
Nasz bank: BGK o/Kraków

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje

Tutaj jesteś: Strona główna / Turystyka / Regulamin dla zwiedzających

Regulamin dla zwiedzających

 • Regulamin udostępniania turystycznego
  Babiogórskiego Parku Narodowego
  1. Obszar Babiogórskiego Parku Narodowego jest unikatowy pod względem przyrodniczym oraz kulturowym i w całości podlega ochronie. Udostępniony jest dla celów naukowych, edukacyjnych, turystycznych, rekreacyjnych i sportowych, na zasadach określonych w zadaniach ochronnych bądź planie ochrony pod warunkiem, że działalność ta nie wpłynie negatywnie na przyrodę Parku.
  2. Niniejszy Regulamin określa zasady przebywania i poruszania się na terenie Babiogórskiego Parku Narodowego, zwanego dalej "Parkiem", w ramach ujętego w punkcie 1 udostępniania.
  3. Przebywający na terenie Parku zobowiązani są do przestrzegania przepisów dotyczących ochrony wartości przyrodniczych i kulturowych Parku, zachowania należytej staranności w celu ochrony życia i zdrowia własnego oraz innych osób. W szczególności są zobowiązani do:
  1) zapoznania się z zasadami udostępniania obszaru i obiektów Parku oraz ich przestrzegania;
  2) stosowania się do informacji oraz znaków nakazu i zakazu umieszczanych na terenie Parku;
  3) zapoznania się z informacjami oraz zaleceniami i ograniczeniami zamieszczanymi na stronach internetowych, w mediach społecznościowych Babiogórskiego Parku Narodowego oraz Grupy Beskidzkiej Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego oraz do ich stosowania;
  4) dostosowania swoich planów i aktywności do posiadanych umiejętności, stanu zdrowia, a także warunków atmosferycznych i ich prognoz oraz aktualnych warunków terenowych;
  5) używania sprzętu odpowiedniego do rodzaju podejmowanej aktywności i wymagań związanych z poruszaniem się w terenie górskim.
  4. Dla celów turystycznych udostępnione są szlaki turystyczne, kręgi ogniskowe, pole biwakowe, Ogród Roślin Babiogórskich i Ogród Zmysłów oraz ścieżki edukacyjne określone w załączniku nr 1 niniejszego Regulaminu w sprawie miejsc udostępnianych dla turystyki.
  5. Udostępnianie turystyczne rozumie się jako wstęp na teren Parku ? na jego szlaki turystyczne
  i ścieżki edukacyjne ? oraz jako organizację imprez rekreacyjno-sportowych.
  6. Organizowanie imprez rekreacyjno-sportowych na terenie Babiogórskiego Parku Narodowego może odbywać się wyłącznie za zgodą Dyrektora Parku na podstawie zawartej umowy określającej zasady udostępnienia terenu na potrzeby imprezy rekreacyjno-sportowej:
  1) Za bezpieczeństwo uczestników imprez oraz za przestrzeganie obowiązujących na terenie parku przepisów odpowiadają bezpośrednio organizatorzy.
  2) Ustala się limit uczestników imprez rekreacyjno-sportowych: jednorazowo na obszarze Parku może przebywać maksymalnie 500 osób.
  3) Opłaty za organizowanie imprez rekreacyjno-sportowych na terenie Babiogórskiego Parku Narodowego wynoszą 60 zł od każdej osoby. Sposób zapłaty oraz wszystkie niezbędne formalności reguluje umowa odrębna dla każdej z imprez rekreacyjno-sportowych, określająca zasady udostępniania terenu na jej potrzeby.
  7. Wstęp do Babiogórskiego Parku Narodowego na wszystkie szlaki turystyczne i ścieżki edukacyjne objęty jest opłatami.
  8. Opłaty pobierane są przez osoby lub inne podmioty upoważnione przez Dyrektora Parku.
  9. Bilety wstępu do Babiogórskiego Parku Narodowego można nabyć online.
  10. Sprzedaż online biletów wstępu do Babiogórskiego Parku Narodowego prowadzona jest w serwisie internetowym.
  11. Dokonanie zakupu online biletów wstępu do BgPN oznacza akceptację niniejszego Regulaminu oraz aktualnych zasad udostępniania BgPN w celach turystycznych, rekreacyjnych i sportowych.
  12. BgPN nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie konsekwencje wynikające z nieprawidłowości działania serwisu internetowego.
  13. Opłata upoważnia do wstępu do BgPN w dniu, na który został zakupiony bilet.
  14. Bilety imienne bez dokumentu potwierdzającego tożsamość są nieważne.
  15. Opłaty za wstęp można także dokonać na Wystawie Stałej BgPN oraz w Punktach Informacji Turystycznej i Przyrodniczej, gdzie opłaty pobierane są w czasie ich funkcjonowania
  1) Lokalizacje Punktów Informacji Turystycznej i Przyrodniczej na terenie Babiogórskiego Parku Narodowego:
  - Polana Krowiarki
  - Zawoja Markowa
  - Lipnica Wielka ? Przywarówka
  2) W przypadku braku obsługi w Punktach Informacji Turystycznej i Przyrodniczej odwiedzający ma obowiązek uiścić opłatę wstępu online (płatność kanałem elektronicznym lub w aplikacji mobilnej, także przy użyciu kodu QR),
  3) Informacje o możliwości użycia kodu QR znajdują się na terenie Babiogórskiego Parku Narodowego przy wejściach na:
  - Szlak zielony (granica BgPN ? południowy stok Babiej Góry);
  - Szlak czerwony/niebieski (polana Krowiarki);
  - Szlak niebieski (Zawoja Policzne, Cyrhlański most);
  - Szlak zielony (Zawoja Markowa);
  - Szlak żółty (Zawoja Czatoża);
  - Szlak zielony (Przełęcz Jałowiecka);
  - Szlak czarny (granica Parku powyżej Zawoi Ryzowanej);
  - Wystawa Stała BgPN (gablota na tarasie).
  16. Potwierdzeniem uiszczenia opłaty jest:
  1) bilet w wersji papierowej wydany przez kasjera,
  2) bilet w wersji elektronicznej na telefonie komórkowym lub innym urządzeniu mobilnym (sprzedaż online) lub w wersji wydrukowanej,
  3) paragon fiskalny,
  4) faktura za bilety.
  Bilety lub inne dowody uiszczenia opłaty należy zachować do kontroli.
  17. Bilet posiada numer, nominał oraz datę wejścia na teren Parku.
  18. Na obszar Babio?górskiego Parku Narodowego obowiązują następujące ceny biletów:
  1) bilet jednodniowy normalny: 8,00 zł,
  2) bilet jednodniowy ulgowy: 4,00 zł.
  19. Opłat za wstęp do Parku nie pobiera się od:
  1) dzieci w wieku do 7 lat;
  2) osób, które posiadają zezwolenie Dyrektora Parku na prowadzenie badań naukowych w zakresie ochrony przyrody;
  3) uczniów szkół i studentów odbywających zajęcia dydaktyczne w Parku w zakresie uzgodnionym z Dyrektorem Parku;
  4) mieszkańców gmin położonych w granicach Parku i gmin graniczących z Parkiem: Gminy Jabłonka, Lipnica Wielka, Zawoja;
  5) członków rodzin wielodzietnych legitymujących się Kartą Dużej Rodziny.
  Osoby, od których nie pobiera się opłat za wstęp, otrzymują tzw. bilet zerowy (paragon niefiskalny).
  20. Opłatę za wstęp do parku narodowego w wysokości 50 % stawki opłaty (bilet ulgowy) pobiera się od:
  1) uczniów szkół i studentów;
  2) emerytów i rencistów;
  3) osób niepełnosprawnych;
  4) żołnierzy służby czynnej.
  21. Na terenie Parku zabrania się:
  1) budowy lub przebudowy obiektów budowlanych i urządzeń technicznych, z wyjątkiem obiektów i urządzeń służących celom parku narodowego;
  2) chwytania lub zabijania dziko występujących zwierząt, zbierania lub niszczenia jaj, postaci młodocianych i form rozwojowych zwierząt, umyślnego płoszenia zwierząt kręgowych, zbierania poroży, niszczenia nor, gniazd, legowisk i innych schronień zwierząt oraz ich miejsc rozrodu;
  3) polowania;
  4) pozyskiwania, niszczenia lub umyślnego uszkadzania roślin oraz grzybów;
  5) użytkowania, niszczenia, umyślnego uszkadzania, zanieczyszczania i dokonywania zmian obiektów przyrodniczych, obszarów oraz zasobów, tworów i składników przyrody;
  6) pozyskiwania skał, w tym torfu, oraz skamieniałości, w tym kopalnych szczątków roślin i zwierząt, minerałów.;
  7) niszczenia gleby;
  8) palenia ognisk i wyrobów tytoniowych oraz używania źródeł światła o otwartym płomieniu, z wyjątkiem miejsc wyznaczonych;
  9) prowadzenia działalności wytwórczej, handlowej i rolniczej, z wyjątkiem miejsc wyznaczonych;
  10) zbioru dziko występujących roślin i grzybów oraz ich części;
  11) połowu ryb i innych organizmów wodnych;
  12) ruchu pieszego, rowerowego, narciarskiego i jazdy konnej wierzchem, z wyjątkiem wyznaczonych szlaków i tras narciarskich;
  13) wprowadzania psów na obszary objęte ochroną ścisłą i czynną, z wyjątkiem psów pasterskich wprowadzanych na obszary objęte ochroną czynną, na których plan ochrony albo zadania ochronne dopuszczają wypas oraz psów asystujących w rozumieniu art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2021 r. poz. 573 i 1981 oraz z 2022 r. poz. 558);
  14) wspinaczki, eksploracji jaskiń lub zbiorników wodnych;
  15) ruchu pojazdów poza drogami publicznymi oraz poza drogami położonymi na nieruchomościach stanowiących własność parku narodowego lub będących w użytkowaniu wieczystym parku narodowego, wskazanymi przez dyrektora parku narodowego;
  16) umieszczania tablic, napisów, ogłoszeń reklamowych i innych znaków niezwiązanych z ochroną przyrody, udostępnianiem parku, edukacją ekologiczną, z wyjątkiem znaków drogowych i innych znaków związanych z ochroną bezpieczeństwa i porządku powszechnego;
  17) zakłócania ciszy;
  18) biwakowania, z wyjątkiem miejsc wyznaczonych;
  19) organizacji imprez rekreacyjno-sportowych bez zgody dyrektora parku narodowego.
  22. Na obszarze Babiogórskiego Parku Narodowego dopuszcza się następujące formy turystyki: turystyka piesza, rowerowa, konna, narciarska.
  1) turystyka piesza może odbywać się wyłącznie po oznakowanych szlakach pieszych oraz ścieżkach edukacyjnych, ujętych w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu;
  2) turystyka rowerowa może odbywać się wyłącznie po odpowiednio oznakowanych i przeznaczonych do tego celu szlakach rowerowych, ujętych w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu;
  3) turystyka konna może odbywać się wyłącznie po odpowiednio oznakowanych i przeznaczonych do tego celu szlakach konnych, ujętych w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu;
  4) turystyka narciarska może odbywać się wyłącznie po trasach narciarskich, ujętych
  w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu.
  - udostępnianie obszaru Parku do poruszania się na nartach możliwe jest jedynie przy odpowiedniej pokrywie śniegu oraz z zapewnieniem ochrony zwierząt, nie później niż do 28 lutego. O terminie rozpoczęcia i zakończenia udostępniania BgPN dla turystyki narciarskiej poinformuje z tygodniowym wyprzedzeniem za pośrednictwem swoich mediów społecznościowych oraz na stronie: www.bgpn.pl, https://bgpn.gov.pl
  - utrzymanie tras narciarskich ogranicza się wyłącznie do usuwania drzew zagrażających i drzew powalonych na szlak.
  - osoby poruszające się na nartach po trasach narciarskich zobowiązane są do zachowania należytej staranności w celu ochrony życia i zdrowia własnego oraz innych osób, w sposób szczególny do:
  - zapoznania się z zasadami korzystania z danego terenu;
  - dostosowania swoich zamierzeń i planów do umiejętności, aktualnych warunków atmosferycznych, prognozy pogody, komunikatu lawinowego dla danego obszaru, stosowania się do zaleceń i ograniczeń wynikających z zagrożenia lawinowego;
  - używania sprzętu odpowiedniego do rodzaju podejmowanej aktywności;- bezzwłocznego informowania służby GOPR o zaistniałym wypadku lub zaginięciu osoby oraz o innych zdarzeniach nadzwyczajnych mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo osób.
  - na szlakach pieszych udostępnionych do uprawiania turystyki narciarskiej obowiązuje pierwszeństwo ruchu pieszego.
  - na trasach narciarskich obowiązuje zakaz poruszania się pieszo, w tym również na rakietach śnieżnych (trasa narciarska: Krowiarki ? Sokolica ? Krowiarki; trasa narciarska Markowe Szczawiny ? Zawoja Markowa na odcinku Dejakowe Szczawiny ? Dolny Płaj).
  - dla turystów poruszających się na nartach dopuszczalne jest odejście od szlaku na odległość do 30 m w każdą stronę w celu zapewnienia bezpieczeństwa. W przypadku szlaków wspólnych odstępstwo od szlaków dotyczy wyłącznie turysty poruszającego się na nartach.
  - dla turystów poruszających się na nartach na odcinku Sokolica ? Kępa dopuszczalne jest odejście od szlaku na odległość do 50 m, na południowe zbocza Babiej Góry w celu zapewnienia bezpieczeństwa. Zewnętrzną granicę dopuszczonej do ruchu trasy na tym odcinku wyznaczono czerwonymi tyczkami. Przejazd poza wyznaczoną trasą jest zabroniony.
  - z uwagi na potrzeby ochrony przyrody oraz bezpieczeństwo odwiedzających, niektóre szlaki mogą zostać okresowo zamknięte dla narciarskiego ruchu turystycznego.
  23. Turystyka zorganizowana (wycieczki zbiorowe) może odbywać się wyłącznie pod kierunkiem uprawnionych przewodników górskich posiadających ważną licencję Babiogórskiego Parku Narodowego uprawniającą do oprowadzania wycieczek po jego terenie. Liczba osób prowadzonych przez jednego przewodnika nie może przekraczać 30 osób.
  24. Turystyka narciarska (wycieczki zbiorowe) może odbywać się wyłącznie pod kierunkiem uprawnionego przewodnika. Liczba osób prowadzonych przez jednego przewodnika nie może przekraczać 10 osób.
  25. Organizacja szkoleń narciarskich odbywa się wyłącznie za zgodą dyrektora BgPN.
  26. W pozostałym zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem stosuje się wprost ustawę
  z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021r. poz. 1098 oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 1997 r. w sprawie Babiogórskiego Parku Narodowego (Dz.U.1997.99.608).

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 i 1718)
Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.)
Ustawa o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich z dnia 16 maja 2019 (Dz.U.2019 poz. 1084) z późniejszymi zmianami

Dyrektor Babiogórskiego
Parku Narodowego

 

Regulamin udostępniania turystycznego

Komunikat turystyczny

z dnia 13.03.2024

Wystawa Stała w Dyrekcji BgPN czynna od wtorku do niedzieli od 9.00 do 15.00. Wszystkich wybierających się na Babią Górę prosimy o zachowanie ostrożności na szlakach. W BgPN obowiązuje zakaz wprowadzania psów. Prosimy wszystkich, by zabierali swoje śmieci ze sobą. Prosimy pamiętać również, iż na terenie Parku obowiązuje zakaz lotu dronów. Uwaga! Sprzedaż biletów odbywa się online przez stronę bgpn.pl i Facebooka oraz przez kasę Wystawy Stałej w dyrekcji BgPN. Z dniem 27.11 z uwagi na warunki atmosferyczne zostaje zamknięty szlak żółty ("Perć Akademicka") na odcinku Markowe Szczawiny - Diablak.
więcej

Pogoda

3,6


Przy Dyrekcji BgPN w Zawoi Barańcowej
Data: 13.03.2024 r.
Godzina: 7.17

Wiatr: bezwietrznie
Opad: opad deszczu
Pokrywa śnieżna: brak
Widoczność: dobra

Kalendarium

PNWTŚRCZPTSOND
 1 2 3 4 5 6 7
 8 91011121314
15161718192021
22232425262728
2930     
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Strona została zrealizowana dzięki dofinansowaniu ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Kontakt

Babiogórski Park Narodowy
34-222 Zawoja 1403
Współrzędne Dyrekcji Parku: 49.61190N 19.51828E
tel. +48 507 784 217
tel. +48 507 785 514
tel. +48 (33) 877 67 02
fax: +48 (33) 877 55 54
e-mail:
Wystawa Stała tel. +48 503 596 650

NIP 552-171-36-27, Regon 122462192
Numer konta do wpłat:
81 1130 1150 0012 1252 7820 0001
Nasz bank: BGK o/Kraków

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Zapoznaj się z naszą polityką plików cookies i informacją o przetwarzaniu danych osobowych.